Regulamin Konkursu BEAUTY HALL

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs zwany w dalszej części „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest EP Retail sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000426843, REGON: 146207920, NIP: 5252534229, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród jest Organizator.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 stycznia 2021 r. i trwa do końca dnia 17 stycznia 2021 r.
Laureaci Konkursu (jak zdefiniowano poniżej) wyłaniani i ogłaszani będą w dniu 18 stycznia 2021 r. Wyłonionych zostanie 4 Laureatów. Laureaci będą ogłoszeni w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 4 stycznia 2021 r.

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem platformy internetowej Instagram oraz Facebook pod adresem:  https://www.instagram.com/elektrownia_powisle/, https://www.facebook.com/elektrowniapowisle/ zwaną dalej „Stroną Konkursową”.

Na oficjalnej stronie internetowej www.elektrowniapowisle  zostanie umieszczona notatka z regulaminem, do której przekierowanie opublikowane zostanie pod postem konkursowym. Treść Regulaminu dostępna jest także w biurze Organizatora, przy ulicy Zajęczej 2B,00-351 Warszawa.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany
z portalem społecznościowym Instagram.

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Udostępnienie danych niezbędnych do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie, w tym w szczególności dokonanie zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w § 4 ust. 4 poniżej, oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika.

2. Do udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie konta użytkownika na portalu Instagram lub Facebook.

3. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków rodzin wymienionych osób. Dla celów niniejszego Konkursu za członków rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, małżonków krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź pozostające z pracownikami lub współpracownikami Organizatora w faktycznym pożyciu.

 

§ 3 Zasady Konkursu

1. Uczestnik Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem” lub łączenie „Uczestnikami”), zobowiązany jest w trakcie trwania Konkursu do udostępnienia publicznie swojego profilu na Instagramie lub Facebooku, zwanego dalej „Profilem”.

2. W Konkursie do wygrania jest 4 (cztery) nagrody.

3. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie przez cały okres trwania Konkursu.

4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania udostępnionych zgłoszeń konkursowych oraz swojego Profilu widocznych publicznie do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora.

5. W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika Konkursu przed ogłoszeniem wyników Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na rezygnację z udziału w Konkursie.

§ 4 Uczestnik Konkursu

1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem jednego Profilu na portalu Instagram lub Facebook.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę̨ na publikację swojej nazwy użytkownika na Instagramie w przypadku wygranej w Konkursie na liście Laureatów, zamieszczonej na Stronie Konkursowej.

3. Uczestnik Konkursu może zostać Laureatem nagrody tylko raz.

4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zalogowanie się na swoje konto na Instagramie;

b. zapoznanie się z Regulaminem Konkursu;

c. dokonanie zgłoszenia konkursowego poprzez:

i. Kreatywna odpowiedź na pytanie konkursowe: :Jakie są Twoje postanowienia na 2021 rok? Znalezienie balansu, regularne ćwiczenia, a może totalna metamorfoza?

5. Zgłoszenie konkursowe musi być udostępnione publicznie, na czas trwającego Konkursu oraz pozostawienie go przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników przez Organizatora.
 

6.Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, w tym wulgarnych lub dyskryminujących, nazw prawnie chronionych innych niż nazwa Elektrownia Powiśle.

7. Organizator wyklucza z Konkursu zgłoszenia, które zostały zamieszczone po zakończeniu Konkursu mimo, że spełniają pozostałe warunki Konkursu.

8. Wyłącznie spełnienie wszystkich warunków określonych w § 4 ust. 1-7 Regulaminu stanowić będzie dokonanie poprawnego zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenia naruszające postanowienia Regulaminu nie będą uwzględniane przez jury konkursowe, zwane dalej „Jury” przy przyznawaniu nagród.

9. Uczestnicy zamieszczający zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w Regulaminie lub którzy nie zrealizują wszystkich zadań konkursowych, mogą zostać wyłączeni z udziału w Konkursie.

10. Zgłoszenia będą na bieżąco poddawane weryfikacji przez Organizatora pod kątem zgodności z Regulaminem.

11. Zgłoszenia mogą być zamieszczane na portalu Facebook w ramach Konkursu od momentu ogłoszenia Konkursu w dniu 04.01.2021 r. do dnia 17.01.2021 roku.

12. Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę zgłoszeń do Konkursu, przy czym uczestnik może zostać Laureatem nagrody tylko raz.

13. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być pracą samodzielną Uczestnika (nie może stanowić opracowania cudzych utworów).

14. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do realizacji każdego z zadań konkursowych zamieszczonych na Instagramie lub Facebooku.

15. Udostępniając Zgłoszenie na Facebooku lub Instagramie w ramach Konkursu Uczestnik zezwala Organizatorowi oraz Fundatorowi na korzystanie z Nich oraz Jego opracowań bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu;

b. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy;

c. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów;

d. rozpowszechnianie w celach informacyjnych i marketingowych, w tym reklamowych, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym przez nadawanie przewodowe i bezprzewodowe, naziemne i satelitarne, reemisję, udostępnianie w sieci Internet, wyświetlanie i wystawianie.

16. Z chwilą wydania nagrody autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych, przysługujące Uczestnikowi zostają przeniesione na Fundatora w zakresie opisanym w art. 4 ust. 15.

17. Organizator Konkursu oraz Fundator są uprawnieni do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie z prac konkursowych w zakresie opisanym w § 4 ust. 16 Regulaminu.

 

§ 5 Nagrody

1. W Konkursie przyznawanych jest 4 nagrody. Na nagrody składają się vouchery
o wartości: 300 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) każdy, do wykorzystania w strefie Beauty Hall, w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty wyłonienia Laureatów (dalej „Nagroda” lub łącznie „Nagrody”).

 

2.  Wyboru Laureatów nagród w Konkursie dokona jury wybrane przez Organizatora. Jury jest organem dokonującym weryfikacji spełnienia warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz decydującym o przyznaniu Nagród. Decyzja podjęta przez Jury dotycząca wyników konkursu jest niepodważalna. Z posiedzeń Jury spisany zostanie protokół. Jury podejmuje decyzję za pomocą głosowania na zgłoszenia konkursowe.

3. Laureaci wyłaniani są spośród wszystkich Uczestników, którzy udostępnią zgłoszenie konkursowe oraz  spełnią warunki określone w Regulaminie.

4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania zgłoszenia konkursowego na Instagramie lub Facebooku, widocznego publicznie przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora.

5. W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu przed ogłoszeniem wyników, Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na rezygnację z udziału w Konkursie.

6. Po ogłoszeniu wyników przez Organizatora, Laureaci zobowiązani są przesłać Organizatorowi swoje dane niezbędne do przekazania nagrody.

7. W przypadku nieuzyskania informacji, o których mowa w § 5 ust. 8, Nagroda przepada.

8. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez Laureata zamieniane na inne nagrody bądź środki finansowe, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub osób trzecich.

§ 6 Naruszenie Regulaminu

1. Każde naruszenie Regulaminu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Jury.

2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.

3. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.

§ 7 Dane osobowe

1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), dalej: „RODO” przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w RODO.

4. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz rozpowszechnianie jego wizerunku jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w toku trwania Konkursu, zostanie on wykluczony z udziału w Konkursie.

5. Pełna klauzula informacyjna skierowana do Uczestników stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Organizator nie odpowiada za naruszanie przez Uczestników prawa autorskiego lub inne prawa osób trzecich, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre obyczaje.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub utrudniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

3. Materiały reklamowo - promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter informacyjny.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla nieruchomości, na której znajduje się Elektrownia Powiśle.

Check also other posts

check open stores!

Elektrownia Powiśle

Dec 30, 2020

check our special offers!

Food Hall

Nov 5, 2020

Elektrownia Powiśle Jun 25, 2020

Elektrownia Powiśle Jun 17, 2020

Elektrownia Powiśle Jun 9, 2020

Elektrownia Powiśle Jun 2, 2020

Elektrownia Powiśle May 28, 2020

Elektrownia Powiśle May 28, 2020

Elektrownia Powiśle May 21, 2020

Elektrownia Powiśle May 19, 2020

×