X
X
ELEKTROWNIA POWIŚLE
FOOD HALL
BEAUTY HALL

GODZINY OTWARCIA

GODZINY OTWARCIA

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek
11:00 ——— 21:00
12:00 ——— 23:00
08:00 ——— 20:00
Wtorek
11:00 ——— 21:00
12:00 ——— 23:00
08:00 ——— 20:00
Środa
11:00 ——— 21:00
12:00 ——— 23:00
08:00 ——— 20:00
Czwartek
11:00 ——— 21:00
12:00 ——— 23:00
08:00 ——— 20:00
Piątek
11:00 ——— 21:00
12:00 ——— 00:00
08:00 ——— 20:00
Sobota
11:00 ——— 21:00
11:00 ——— 00:00
08:00 ——— 20:00
Niedziela
11:00 ——— 21:00
11:00 ——— 23:00
10:00 ——— 19:00
Poniedziałek
Poniedziałek
Wtorek
Wtorek
Środa
Środa
Czwartek
Czwartek
Piątek
Piątek
Sobota
Sobota
Niedziela
Niedziela

ADRES ELEKTROWNI POWIŚLE


ul. Dobra 42
00-312 Warszawa

AKTUALNOŚCI

DOŁĄCZ DO NAS

REGULAMIN KONKURSU

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs zwany w dalszej części „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest spółka EP Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zajęczej 2B, 00-351 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS0000426843, posiadająca numer NIP 525253429, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród jest spółka EP Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zajęczej 2B, 00-351 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000426843, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 525253429, zwana dalej „Fundatorem”.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.11.2023 roku o godz. 10:00 i trwa do 17.11.2023 do godz. 23:59.
5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem platformy internetowej Instagram pod adresem https://www.instagram.com/elektrownia_powisle/ zwaną dalej „Stroną Konkursową”. Na stronie Elektrowni Powiśle (https://elektrowniapowisle.com/pl) zostanie umieszczona notatka z regulaminem, do której przekierowanie opublikowane zostanie w poście konkursowym.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z portalem społecznościowym Instagram.

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Udostępnienie danych niezbędnych do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na oficjalnym fanpage, do którego link prowadzący zamieszczony jest na stronie konkursowej, oraz w biurze Organizatora, przy ulicy Zajęczej 2B,00-351 Warszawa.

2. Do udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie konta użytkownika publicznego na portalu Instagram.

3. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz Fundatora oraz członków rodzin wymienionych osób. Dla celów niniejszego Konkursu za członków rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, małżonków krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź pozostające z pracownikami lub współpracownikami Organizatora lub Fundatora w faktycznym pożyciu.

§3 Zasady Konkursu

1. Uczestnik Konkursu, zwany dalej „Uczestnikiem”, zobowiązany jest w trakcie trwania Konkursu do udostępniania publicznie swojego profilu, zwanego dalej „Profilem” na Instagramie.

2. Podczas Akcji konkursowej, zrealizowany zostanie jeden Konkurs o następującej treści:

Śniadanie w @bakeryelektrowniapowisle, lunch z przyjaciółką w @patathai czy może kolacja we dwoje w @primecut_elektrownia?🤩 Wygraj zaproszenie dla dwóch osób do jednej z restauracji w Elektrowni Powiśle!

Co trzeba zrobić?🤔

🍝 zaobserwuj @elektrownia_powisle

🍝 w komentarzu pod postem w kreatywny sposób napisz dlaczego to Ty powinieneś / naś wygrać zaproszenie, kogo zabierzesz ze sobą i dlaczego?

🍝 pamiętaj, aby zmieścić się w max 3 zdaniach

🍝 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzimy podwójnymi zaproszeniami do @bakeryelektrowniapowisle, @patathai oraz @primecut_elektrownia

🍝 konkurs trwa do 17 listopada 2023 godz. 23:59

🍝 regulamin konkursu ➡️  LINK W BIO

🎥:

👗 @elementywear

💍 @mokobellejewellery

P. S. Pamiętajcie, że w trakcie trwania konkursu nigdy nie kontaktujemy się z uczestnikami! Wybrani zwycięzcy zostaną ogłoszeni w komentarzu, gdzie prosimy o wiadomość prywatną do: @elektrownia_powisle

Konkurs zostanie przeprowadzony na oficjalnym profilu Elektrownia Powiśle na Instagramie.

3. W Konkursie do wygrania są 3 (trzy) nagrody.

4. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w Konkursie przez cały okres trwania Konkursu tj. od 03.11.2023 roku od godz. 10:00 – do 17.11.2023 roku do godz. 23:59  „Czas Trwania Konkursu”.

5. Wyniki Konkursu będą ogłoszone w odstępie 2 dni roboczych zaczynając od daty zakończenia Konkursu, gdzie wyłonionych będzie 3 laureatów konkursu. Laureaci będą ogłaszani w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 03.11.2023 roku.

6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania udostępnionych zgłoszeń konkursowych oraz swojego profilu widocznych publicznie do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora każdy Uczestnik może dodać tylko jeden komentarz, który będzie zgłoszeniem konkursowym.

7. W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika Konkursu przed ogłoszeniem wyników Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną rezygnację z udziału w Konkursie.

§4 Uczestnik Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu musi być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem jednego profilu na portalu Instagram.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę̨ na publikację swojej nazwy użytkownika na Instagramie w przypadku wygranej w Konkursie na liście laureatów Konkursu, zamieszczonej na stronie konkursowej.

4. Uczestnik Konkursu może zostać laureatem, zwanym dalej „Laureatem” nagrody tylko raz.

5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zalogowanie się na swoje konto na Instagramie

b. zapoznanie się z Regulaminem aktualnie trwającego Konkursu zamieszczonego na oficjalnej stronie Elektrowni Powiśle, do którego link prowadzący zamieszczony będzie na stronie konkursowej oraz zaakceptowanie Regulaminu Konkursu.

c. dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie  w Czasie Trwania Konkursu poprzez:
napisanie komentarza pod postem Konkursowym Organizatora, który zostanie opublikowany na profilu Elektrownia Powiśle na Instagramie Uczestnik jest zobowiązany do dodania komentarza, w którym zawrze kreatywną odpowiedź na pytanie. Uczestnik może dodać tylko jeden komentarz. Zgłoszenie konkursowe musi być udostępnione publicznie, na czas trwającego Konkursu oraz pozostawienie go przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników przez Organizatora.

f. W opisie poprawnego zgłoszenia konkursowego musi znaleźć się kreatywna odpowiedź na pytanie konkursowe @elektrownia_powisle.

6. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, w tym wulgarnych lub dyskryminujących, nazw prawnie chronionych innych niż nazwa Elektrownia Powiśle.

7. Organizator wyklucza z Konkursu zgłoszenia, które zostały zamieszczone po zakończeniu Konkursu mimo, że spełniają pozostałe warunki Konkursu.

8. Wyłącznie spełnienie wszystkich warunków określonych w § 4 ust. 1-7 Regulaminu stanowić będzie dokonanie poprawnego zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenia naruszające postanowienia Regulaminu nie będą uwzględniane przez jury konkursowe, zwane dalej „Jury” przy przyznawaniu nagród.

9. Uczestnicy zamieszczający zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w Regulaminie lub którzy nie zrealizują zadania konkursowego, mogą zostać wyłączeni z udziału w Konkursie.

10. Zgłoszenia będą na bieżąco poddawane weryfikacji przez Organizatora pod kątem zgodności z Regulaminem.

11. Zgłoszenia mogą być zamieszczane na portalu Instagram w ramach Konkursu tylko w Czasie Trwania Konkursu.

12. Uczestnik może zgłosić tylko jedno zgłoszenie do Konkursu oraz zostać Laureatem nagrody tylko raz.

13. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być pracą samodzielną Uczestnika (nie może stanowić opracowania cudzych utworów).

14. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do realizacji każdego z zadań konkursowych zamieszczonych na Instagramie.

15. Udostępniając Zgłoszenie na Instagramie w ramach Konkursu Uczestnik zezwala Organizatorowi oraz Fundatorowi na korzystanie z nich oraz jego opracowań bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu;

b. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy;

c. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów;

d. rozpowszechnianie w celach informacyjnych i marketingowych, w tym reklamowych, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym przez nadawanie przewodowe i bezprzewodowe, naziemne i satelitarne, reemisję, udostępnianie w sieci Internet, wyświetlanie i wystawianie.

16. Z chwilą wydania nagrody autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych, przysługujące Uczestnikowi zostają przeniesione na Fundatora w zakresie opisanym w art. 4 ust. 15.

17. Organizator Konkursu oraz Fundator są uprawnieni do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie z prac konkursowych w zakresie opisanym w § 4 ust. 15 Regulaminu.

§ 5 Nagrody

  1. W Konkursie przyznawane są 3 nagrody. Na jedną nagrodę składa się podwójne zaproszenie na wybrany posiłek w wyznaczonej restauracji znajdujące się na terenie Elektrowni Powiśle, ul. Dobra 42 w Warszawie, do odebrania w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

2. Wyboru Laureatów nagród w Konkursie dokona Jury.
Jury jest organem dokonującym weryfikacji spełnienia warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz decydującym o przyznaniu nagród. Decyzja podjęta przez Jury dotycząca wyników konkursu jest niepodważalna. Z posiedzeń Jury spisany zostanie protokół. Jury podejmuje decyzję za pomocą głosowania na najbardziej kreatywne zgłoszenie.

3. Laureaci wyłaniani są spośród wszystkich Uczestników, którzy udostępnią zgłoszenie oraz zrealizują pozostałe wytyczne zamieszczone w art. 4 ust. 1-7.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie konkursowej, w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 10.07.2023 roku gdzie wymienione zostaną nazwy użytkowników wygranych osób, przywołując tym samym ich uwagę.

5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania zgłoszenia konkursowego na Instagramie, widocznych publicznie przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora.

6. W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu przed ogłoszeniem wyników, Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na rezygnację z udziału w Konkursie.

7. W przypadku wygranej, Laureat zobowiązany jest do zaakceptowania warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przed udostępnieniem swoich danych Laureat musi przesłać oświadczenie o treści: „WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA i FUNDATORA KONKURSU W CELACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ KONKURSU ORAZ WYDANIEM NAGRÓD. OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU KONKURSU I AKCEPTUJĘ JEGO WARUNKI”.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Czasu Trwania Konkursu, jego przedłużenia, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.

9. Po ogłoszeniu wyników przez Organizatora i zaakceptowaniu regulaminu przez Laureata, Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi swoje dane niezbędne do przekazania nagrody.

10. W przypadku nieuzyskania informacji, o których mowa w § 5 ust. 9, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

11. Nagroda w Konkursie nie może być przez Laureata zamieniane na inne nagrody bądź środki finansowe, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub osób trzecich.

§6 Naruszenie Regulaminu

1. Każde naruszenie Regulaminu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Jury.

2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.

3. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.

§ 7 Dane osobowe

1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)., dalej: „RODO” przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w RODO.

4. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz rozpowszechnianie jego wizerunku jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w toku trwania Konkursu, zostanie on wykluczony z udziału w Konkursie.

§8 Odpowiedzialność

1. Organizator i Fundator nie odpowiadają za zgłoszenia konkursowe Uczestników Konkursu, które naruszają prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, jak również w wypadku jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia takich naruszeń, a także wszelkie treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre obyczaje.

2. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

3. Materiały reklamowo – promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter informacyjny.

4. Wiążącą̨ moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.