X
X
ELEKTROWNIA POWIŚLE
FOOD HALL
BEAUTY HALL

GODZINY OTWARCIA

GODZINY OTWARCIA

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek
11:00 ——— 21:00
12:00 ——— 23:00
08:00 ——— 20:00
Wtorek
11:00 ——— 21:00
12:00 ——— 23:00
08:00 ——— 20:00
Środa
11:00 ——— 21:00
12:00 ——— 23:00
08:00 ——— 20:00
Czwartek
11:00 ——— 21:00
12:00 ——— 23:00
08:00 ——— 20:00
Piątek
11:00 ——— 21:00
12:00 ——— 00:00
08:00 ——— 20:00
Sobota
11:00 ——— 21:00
11:00 ——— 00:00
08:00 ——— 20:00
Niedziela
11:00 ——— 21:00
11:00 ——— 23:00
10:00 ——— 19:00
Poniedziałek
Poniedziałek
Wtorek
Wtorek
Środa
Środa
Czwartek
Czwartek
Piątek
Piątek
Sobota
Sobota
Niedziela
Niedziela

ADRES ELEKTROWNI POWIŚLE


ul. Dobra 42
00-312 Warszawa

AKTUALNOŚCI

Regulamin Strefy Kibica

I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024, będą przebywać na terenie Strefy Kibica na terenie Elektrowni Powiśle. Każda osoba przebywająca w Strefie Kibica obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w Strefie Kibica poprzez określenie zasad zachowania się osób przebywających na jej terenie. 3. Organizatorem Strefy Kibica jest: EP Retail Sp. z o.o. Ul. Zajęcza 2b 00-351 Warszawa Partnerem jest: Dane Coca Cola II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Strefy Kibica. 1. Strefa Kibica obejmuje wygrodzony teren zewnętrzny od ul Zajęczej. 2. Pokazy odbywające się w Strefie Kibica mają charakter otwarty, darmowy z ograniczoną liczbą osób. Maksymalna liczba uczestników to 500 osób. 4. Osoby małoletnie (do 12 roku życia) mogą przebywać w Strefie Kibica wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru transmitowanych meczów. 6. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Strefy Kibica zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 7. Na terenie Strefy Kibica zakazane jest: a) palenie papierosów i e-papierosów, b) wprowadzanie zwierząt, c) niszczenie infrastruktury i wyposażenia, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu, d) podejmowanie jakichkolwiek działań, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Strefy Kibica, 8. Na teren Strefy Kibica zabrania się wnoszenia: a) napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz żywności zakupionych poza strefą Food Hall lub w jednej z restauracji na terenie obiektu Elektrowni Powiśle, b) materiałów wybuchowych, c) wyrobów pirotechnicznych, d) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, e) materiałów pożarowo niebezpiecznych, f) środków odurzających lub substancji psychotropowych. 9. Służby porządkowe Organizatora uprawnione są do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Strefy Kibica, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Strefy Kibica. 10. Osoby przebywające na terenie Strefy Kibica mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie natężonego hałasu, mogącego spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy przebywają na terenie Strefy Kibica na własne ryzyko. 12. Organizator jest uprawniony do utrwalenia przebiegu pokazu, a w szczególności zachowania się osób w nim uczestniczących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator informuje, że przebieg Imprezy może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty trzecie. 13. Organizator oraz Partner mogą utrwalać przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia.. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział w Wydarzeniu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego oraz ich publikację w mediach społecznościowych oraz na stronie Organizatora i Partnera. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. 15. Regulamin obowiązuje w okresie funkcjonowania Strefy Kibica, tj. w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024.