REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ZGARNIJ KARTĘ PODARUNKOWĄ”

Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą „ZGARNIJ KARTĘ PODARUNKOWĄ”. b. Organizator Promocji - Organizatorem Promocji jest EP Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zajęczej 2B; 00-351 Warszawa (KRS: 0000426843). c. Miejsce Promocji - Promocja odbędzie się w Elektrowni Powiśle, ul. Dobra 42, 00-351 Warszawa, Polska („Centrum Handlowe”). d. Okres Promocji - Promocja rozpoczyna się w dniu 8 lipca 2022 r. a kończy w dniu 9 lipca 2022 r. lub do wyczerpania Nagród Promocyjnych, jest organizowana w godzinach działania Centrum Handlowego, okres ten obejmuje Okres Sprzedaży Promocyjnej (zgodnie z definicją w § 2 lit. b poniżej), wydanie Nagród Promocyjnych (zgodnie z definicją w pkt 2 lit. e poniżej). § 2 Definicje a. Okres Akcji Promocyjnej – okres, w którym prowadzona jest akcja w Centrum Handlowym związana z prowadzoną Promocją, rozpoczyna się 8 lipca 2022 r. a kończy w dniu 9 lipca 2022 r.; b. Centrum Handlowe – Centrum Handlowe Elektrownia Powiśle ul. Dobra 42, 00 -351 Warszawa Polska; c. Nagrody Promocyjne (Nagroda Promocyjna)– nagrody (nagroda) w postaci karty podarunkowej 100 PLN. d. Punkt Obsługi Akcji (Punkt Obsługi Klientów)– stanowisko odbioru karty podarunkowej znajdujące się w recepcji Elektrowni Powiśle na poziomie 2 przy schodach ruchomych w strefie Beauty Hall; e. f. Uczestnik Promocji lub Uczestnicy Promocji – osoba lub osoby spełniające kryteria, o których mowa w § 3 Regulaminu, która bierze lub które biorą udział w Promocji; g. Regulamin lub Regulamin Promocji – niniejszy regulamin. § 3 Uczestnicy Promocji a. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; b. W Promocji nie mogą brać udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które chciałyby przystąpić do Promocji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej; c. dodatkowo w Promocji nie mogą uczestniczyć poniższe podmioty oraz pracownicy, osoby zaangażowane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez: i. najemców punktów handlowych i usługowych na terenie Centrum Handlowego; ii. podmioty bezpośrednio związane z obsługą Centrum Handlowego, w tym agencja ochrony, firma sprzątająca, firma świadcząca usługi utrzymania technicznego i inne; iii. Organizator Promocji; iv. inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji. d. W Promocji nie mogą brać udziału członkowie rodziny oraz osoby pozostające w stałym pożyciu z pracownikami lub osobami zaangażowanymi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez podmioty wymienione w § 3 c i) - v) powyżej. Przez członków rodziny, o których mowa zdaniu poprzedzającym, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka, rodziców małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. § 4 Zasady Promocji a. W celu wzięcia udziału w Promocji każdy Uczestnik Promocji powinien: i. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem; ii. W okresie Akcji Promocyjnej wykonać 4 zdjęcia w wyznaczonych strefach; iii. Zachować zdjęcia oraz przedstawić je w Punkcie Obsługi Akcji w Okresie Sprzedaży Promocyjnej; iv. Wypełnić formularz rejestracyjny; v. W Okresie Akcji Promocyjnej w Punkcie Obsługi Akcji odebrać nagrodę w postaci karty podarunkowej. b. Pierwszych 50 Uczestników Promocji, którzy w Okresie Akcji Promocyjnej dokonają w Centrum Handlowym zdjęć będą uprawnione do otrzymania Nagrody Promocyjnej. c. Prawo do otrzymania Nagrody Promocyjnej przysługiwać będzie Uczestnikowi Promocji, który w Okresie Akcji Promocyjnej zgłosi się do Punktu Obsługi Akcji z dowodem upoważniającym odbiór Nagrody Promocyjnej, czyli czterema zdjęciami z wyznaczonych przez Organizatora stref. Nagrody Promocyjne będą rozdawane w godzinach funkcjonowania Centrum Handlowego. Liczba Nagród Promocyjnych jest ograniczona. d. Osobom niepełnosprawnym oraz kobietom w widocznej ciąży przysługuje prawo do zgłoszenia się do Punktu Obsługi Akcji poza kolejnością. e. Dowód Akcji Promocyjnej, na podstawie którego wydawana będzie Nagroda Promocyjna, będzie sprawdzony, czy rzeczywiście stanowi potwierdzenie udziału w Akcji Promocyjnej zgodnie z definicją w § 1 lit. d) powyżej w Punkcie Obsługi Akcji. f. Dowody Akcji Promocyjnej mogą zostać użyte w Promocji tylko w jednym dniu i tylko jeden raz. g. Zdjęcia i Uczestnicy zgłoszeni w promocji zostaną odnotowani i nie mogą być wykorzystywane ponownie w celu rejestracji. h. Uczestnik po weryfikacji zdjęć musi wypełnić formularz rejestracyjny i wpisać następujące dane: adres e-mail oraz Imię i Nazwisko. i. Karty podarunkowe wydawane są w czasie trwania Okresu Akcji Promocyjnej i nie ma możliwości odebrania karty podarunkowej w innym terminie. j. Aby otrzymać Nagrodę Promocyjną należy okazać dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości. k. Ten sam Uczestnik może brać udział w Promocji maksymalnie jeden raz w ciągu jednego dnia trwania Promocji w Okresie Akcji Promocyjnej, o ile spełni wszystkie warunki Regulaminu. l. Większa ilość Zdjęć nie upoważnia do odbioru więcej niż tylko jednej Nagrody Promocyjnej, np. 8 zdjęć upoważnia do odbioru jednej Nagrody Promocyjnej – tj. jednej karty podarunkowej. h. Kolejność odbioru Nagród Promocyjnych jest zgodna z kolejnością skutecznie udokumentowanych zgłoszeń w Punkcie Obsługi Akcji; i. W przypadku wcześniejszego wyczerpania Nagród Promocyjnych, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. § 5 Nagrody Promocyjne a. Cała pula Nagród Promocyjnych w postaci kart podarunkowych wynosi 50 szt. b. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody Promocyjnej, do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagrody Promocyjnej, ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody Promocyjnej na osoby trzecie. c. Nagrody Promocyjne nie podlegają wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. d. Nie ma możliwości zakupu Nagród Promocyjnej. e. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. f. Dane osobowe uczestników promocji będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. § 6 Polityka Prywatności Informacje dla osób fizycznych dotyczące ochrony danych osobowych w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych Niniejsza informacja zawiera podstawowe dane w jaki sposób przetwarzamy dane ww. osób, jakie ww. osoby mają prawa na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (dalej „RODO”), niniejszym informujemy, że: 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim mogę się skontaktować w tej sprawie Administratorem danych osobowych jest: EP Retail sp. z o.o. (dalej: “Administrator” lub “Spółka”). Z Administratorem można się skontaktować pod adresem: ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warsaw; telefonicznie: (48 22) 564 50 00; e-mail: rodo@whitestar-realestate.com 2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane (cel przetwarzania i podstawa prawna) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z RODO w ramach: a) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administrator (art. 6 (1) f) RODO W razie potrzeby przetwarzamy dane wskazane powyżej, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez osobę trzecią. Przykład: – do celów archiwizacyjnych (dowodowych), w przypadkach, w których wymagane jest udowodnienie faktów, np. w przypadku ewentualnego sporu lub roszczeń; - w celu marketingu produktów własnych. c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 (1) c) RODO Wskazane cele przetwarzania obejmują np. ocenę ryzyka i zarządzanie nim. 3. Kto otrzymuje Pani/Pana dane Spółki z grupy z grupy White Star Real Estate oraz EP Retail Sp. z o.o. mają dostęp do Pani/Pana danych, które są im potrzebne do wykonywania naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Usługodawcy i pełnomocnicy zatrudnieni przez nas mogą również otrzymywać dane do tych celów, przestrzegając poufnych zobowiązań lub naszych udokumentowanych instrukcji w ramach RODO. Jeśli chodzi o przekazywanie danych do odbiorców spoza Spółki oraz spółek grupy WSRE, możemy ujawnić informacje o Pani/Panu tylko, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Adresatami danych osobowych mogą być na przykład: - organy władzy publicznej o ile istnieją zobowiązania prawne do ujawnienia tych danych; - procesorów, którym przekazujemy dane osobowe w celu wsparcie / utrzymanie usług IT, archiwizacja przetwarzania dokumentów, kontrolowanie, niszczenie danych, zarządzanie przestrzenią, wycena nieruchomości, usługi audytorskie; 4. Czy Pani/Pana dane są przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana dane nie są przekazywane do krajów z poza Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. „kraje trzecie”). Pani/Pana dane mogą być przekazane do krajów trzecich tylko jeżeli jest to wymagane prawnie z zachowaniem obowiązujących w tym względzie przepisów. 5. Jak długo Pani/Pana dane będą przechowywane Przetwarzamy i przechowujemy Pani/Pana dane tak długo jak długo jest to niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych, ewentualnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń, w zależności od tego, który termin upłynie później. Po tym termin zostaną one usunięte chyba, że ich dalsze przetwarzanie (przez określony czas) jest niezbędne w następujących celach: wymaganego prawem przechowywania dokumentacji transakcyjnej – przy czym okresy przechowywania tych dokumentów wynoszą od 2 do 10 lat. 6. Jakie prawa Pani/Panu przysługują Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia; do przenoszenia danych osobowych, których Pan/ Pani nam dostarczyła (tj. otrzymania danych w ustrukturyzowany powszechnie używany dający się odczytać sposób). Prawo dostępu oraz prawo do ich usunięcia są ograniczone na podstawie RODO. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 7. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji. § 7 Zasady postępowania reklamacyjnego a. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14. (czternastu) dni roboczych od daty wydania ostatniej Nagrody Promocyjnej, tj. najpóźniej w terminie do dnia 23 lipca 20202 r. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data jej złożenia w biurze Organizatora z zastrzeżeniem lit. e poniżej; b. Reklamację należy przesłać w formie pisemnej na adres Organizatora Promocji: EP Retail sp. z o. o., ul Zajęcza 2b, 00-351 Warszawa lub złożyć w biurze Organizatora. Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Promocji: i. Imię i nazwisko, adres zameldowania oraz numer telefonu kontaktowego Uczestnika; ii. Powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego; c. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej; § 8 Postanowienia końcowe a. Organizator Promocji ma prawo odmówić przyznania Nagrody Promocyjnej Uczestnikowi Promocji w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem (w tym fałszowania dowodów zdjęciowych, dokonywania fikcyjnych zdjęć) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń. b. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Promocji, tj. od dnia 8 lipca do dnia 9 lipca 2022 w Punkcie Obsługi Klienta oraz w Punktach Obsługi Akcji oraz na stronie www.elektrowniapowisle.com. c. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: pl.marketing@whitestar-realestate.com d. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. e. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. f. Przez przystąpienie do Promocji Uczestnik Promocji akceptuje w całości zasady Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie. g. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według Organizatora Promocji. h. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem Okresu Promocji. i. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

Sprawdź również inne posty

Dołącz do nas

Elektrownia Powiśle

29 lip 2022

Dołącz do nas

Elektrownia Powiśle

21 lip 2022