Regulamin Custom Festival

REGULAMIN

CUSTOM FESTIVAL w Elektrowni Powiśle

11-12 września 2020 r.

(„Regulamin”)

UWAGA!

Wizerunek osób przebywających na Custom Festival może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział w Wydarzeniu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego oraz ich publikację w mediach społecznościowych oraz na stronie Organizatora.

1. Wydarzenia odbywają w strefie wydzielonej na terenie Elektrowni Powiśle, przy ul. Zajęczej w Warszawie, w dniach 11-12 września 2020 roku i rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem podanym przez organizatora na Facebooku – CUSTOM FESTIVAL, zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „Custom Festival” lub „Wydrzeniem”.

2. Organizatorem Custom Festival jest EP Retail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-351 Warszawa, ul. Zajęcza 2B, KRS 0000426843, NIP 5252534229 („Organizator”).

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Wydarzenia.

4. Szczególnym powodem odwołania Wydarzenia mogą być: żałoba narodowa, wystąpienie siły wyższej lub warunki atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu uczestników.

5. Strefa Wydarzenia jest ściśle określona i zostanie wytyczona przez Organizatora.

6. Liczba uczestników Wydarzenia jest ograniczona zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

7. W strefie Wydarzenia obowiązuje zakaz przesuwania i przenoszenia krzeseł ustawionych według przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

8. Obsługa Wydarzenia pracuje w maseczkach lub przyłbicach ochronnych.

9. Toalety znajdują się w Elektrowni Powiśle na poziomie -1. Znajdują się tam środki do dezynfekcji dłoni i papierowe ręczniki. Klamki i krany oraz sanitariaty są systematycznie przemywane środkiem dezynfekującym. W toalecie znajdują się instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz zakładania i zdejmowania maseczek i rękawiczek. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed i po skorzystaniu z toalety. W przypadku kolejki do toalety, uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani są zachować odpowiedni dystans społeczny zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

10. W strefie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz uczestnictwa osób przebywających na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności).

11. Obsługa ma prawo odmówić wejścia do strefy Wydarzenia osobie wykazującej objawy choroby, stwarzającej możliwość zarażenia pozostałych uczestników Wydarzenia.

12. Uczestnicy Custom Festival są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub innego rodzaju osłoną, przez cały czas przebywania na terenie strefy Wydarzenia.

13. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie środków ochrony, o których mowa powyżej w punkcie 12, a w przypadku ich braku zobowiązani są do zakupu tych środków w automacie znajdującym się na poziomie -1 w Elektrowni Powiśle.

14. Uczestnicy Wydarzenia, którzy odmówią zastosowania się do nakazu zakrywania ust i nosa nie zostaną wpuszczeni do strefy Wydarzenia.

15. Przy wejściu do  strefy Wydarzenia dostępne będą dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do jego użycia przed wejściem do  strefy Wydarzenia.

16. Prosimy o zachowanie  w strefie Wydarzenia oraz w kolejce do wejścia i wyjścia dystansu społecznego min. 2 m.

17. Dystans społeczny nie dotyczy osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych z opiekunami.

18. Podczas seansu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków i napojów.

19. Uczestnik Wydarzenia poprzez wzięcie udziału w Custom Festival oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

20. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

21. Warunki korzystania z rampy na terenie festiwalu określa odrębny regulamin.

22. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia  dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia i imprez Organizatora. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział w Wydarzeniu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego oraz ich publikację w mediach społecznościowych oraz na stronie Organizatora.

23. Niniejszy Regulamin podlega obowiązującym przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1478 art. 1 z późn. zm.).

24. Poszczególne postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie wraz z pojawiającymi się zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

25. Administratorem danych osobowych jest EP Retail sp. z o.o.  ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warsaw, tel.  (48 22) 564 50 00; e-mail: rodo@whitestar-realestate.com . Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych  uczestników Wydarzenia (wizerunek) znajdują się w punkcie informacyjnym oraz na stronie:

https://elektrowniapowisle.com/build/docs/RODO%20Strona%20EP.pdf.

 

 

 

Sprawdź również inne posty

sprawdź zasady konkursu!

Elektrownia Powiśle

15.09.2020

Elektrownia Powiśle 08.09.2020

Elektrownia Powiśle 07.09.2020

Elektrownia Powiśle 25.06.2020

Elektrownia Powiśle 17.06.2020

Elektrownia Powiśle 09.06.2020