Regulamin Konkursu MIKOŁAJKI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs zwany w dalszej części „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest EP Retail sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zajęcza 2B, 00-351 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000426843, REGON: 146207920, NIP: 5252534229, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród jest Organizator.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 grudnia 2020 r. i trwa do końca dnia 16 grudnia 2020 r.
Laureaci Konkursu (jak zdefiniowano poniżej) wyłaniani i ogłaszani będą w dniu 18 grudnia 2020 r. Wyłonionych zostanie 9 Laureatów. Laureaci będą ogłoszeni w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 6 grudnia 2020 r.

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem platformy internetowej Instagram pod adresem:  https://www.instagram.com/elektrownia_powisle/ zwaną dalej „Stroną Konkursową”.

Na oficjalnym fanpage na Facebooku Elektrowni Powiśle: (https://www.facebook.com/elektrowniapowisle/) zostanie umieszczony Regulamin, do którego przekierowanie opublikowane zostanie pod postem konkursowym. Treść Regulaminu dostępna jest także w biurze Organizatora, przy ulicy Zajęczej 2B,00-351 Warszawa.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany
z portalem społecznościowym Instagram.

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Udostępnienie danych niezbędnych do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie, w tym w szczególności dokonanie zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w § 4 ust. 4 poniżej, oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika.

2. Do udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie konta użytkownika na portalu Instagram.

3. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków rodzin wymienionych osób. Dla celów niniejszego Konkursu za członków rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, małżonków krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź pozostające z pracownikami lub współpracownikami Organizatora w faktycznym pożyciu.

 

§ 3 Zasady Konkursu

1. Uczestnik Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem” lub łączenie „Uczestnikami”), zobowiązany jest w trakcie trwania Konkursu do udostępnienia publicznie swojego profilu na Instagramie, zwanego dalej „Profilem”.

2. W Konkursie do wygrania jest 9 (dziewięć) nagród.

3. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie przez cały okres trwania Konkursu.

4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania udostępnionych zgłoszeń konkursowych oraz swojego Profilu widocznych publicznie do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora.

5. W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika Konkursu przed ogłoszeniem wyników Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na rezygnację z udziału w Konkursie.

§ 4 Uczestnik Konkursu

1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem jednego Profilu na portalu Instagram.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę̨ na publikację swojej nazwy użytkownika na Instagramie w przypadku wygranej w Konkursie na liście Laureatów, zamieszczonej na Stronie Konkursowej.

3. Uczestnik Konkursu może zostać Laureatem nagrody tylko raz.

4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zalogowanie się na swoje konto na Instagramie;

b. zapoznanie się z Regulaminem Konkursu;

c. dokonanie zgłoszenia konkursowego poprzez:

i. wykonanie świątecznego zdjęcia przedstawiającego świąteczne dekoracje we wnętrzach Elektrowni Powiśle lub na terenie zewnętrznym Elektrowni Powiśle, z tym, że na zdjęciach nie mogą być widoczne osoby trzecie, za wyjątkiem Uczestnika Konkursu oraz osób stanowiących jedynie szczegół całości bez możliwości rozpoznania ich tożsamości.

ii. publiczne udostępnienie przez Uczestnika na swoim profilu na portalu Instagram  zdjęcia, o którym mowa w punkcie (i) powyżej w terminie do 16 grudnia 2020 roku do godziny 23:59:59. Zdjęcie musi być udostępnione publicznie na czas trwającego Konkursu przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników przez Organizatora.

iii. opisanie zdjęcia poprzez hashtagi: #elektrowniapowisle, #swietawelektrowni oraz oznaczenie na zdjęciu / poście profilu @elektrownia_powisle.

5. W przypadku gdy ochrona Elektrowni Powiśle zwróci się z pytaniem do Uczestnika o cel wykonywanych zdjęć Uczestnik zobowiązany jest każdorazowo udzielić informacji pracownikowi ochrony Elektrowni Powiśle, iż zdjęcie wykonywane jest na potrzeby Konkursu.

6. W trakcie wykonywania zdjęć Uczestnik nie może zagradzać przejść, pasaży lub placu statywami, stelażami, światłami lub innymi sprzętami fotograficznymi, w sposób utrudniający poruszanie się po Elektrowni Powiśle klientom ani w żaden sposób zakłócać porządku na terenie Elektrowni Powiśle.

7. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, w tym wulgarnych lub dyskryminujących, nazw prawnie chronionych innych niż nazwa Elektrownia Powiśle.

8. Organizator wyklucza z Konkursu zgłoszenia, które zostały zamieszczone po zakończeniu Konkursu mimo, że spełniają pozostałe warunki Konkursu.

9. Wyłącznie spełnienie wszystkich warunków określonych w Regulaminu stanowić będzie dokonanie poprawnego zgłoszenia konkursowego.

10. Uczestnicy zamieszczający zgłoszenia konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie lub którzy nie spełnią wszystkich warunków, określonych w Regulaminie zostają  wyłączeni z udziału w Konkursie.

11. Zgłoszenia konkursowe będą na bieżąco poddawane weryfikacji przez Organizatora pod kątem zgodności z Regulaminem.

12. Zgłoszenia konkursowe mogą być zamieszczane na portalu Instagram w ramach Konkursu od dnia 6 grudnia 2020 r. do 16 grudnia 2020 roku do godziny 23:59:59.

13. Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę zgłoszeń do Konkursu, przy czym uczestnik może zostać Laureatem tylko raz.

14. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być pracą samodzielną Uczestnika (nie może stanowić opracowania cudzych utworów).

15. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do realizacji każdego z zadań konkursowych zamieszczonych na Instagramie.

16. Uczestnik nie może wykorzystywać zdjęć wykonanych na terenie Elektrowni Powiśle do innych celów niż udostępnienie ich w ramach udziału w Konkursie na swoim profilu Instagram oraz Facebook.

17. Udostępniając zgłoszenie konkursowe na Instagramie w ramach Konkursu Uczestnik zezwala Organizatorowi oraz Fundatorowi do wyłącznego korzystania ze zdjęć wysłanych w zgłoszeniu oraz jego opracowań bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu;

b. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy;

c. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów;

d. rozpowszechnianie w celach informacyjnych i marketingowych, w tym reklamowych, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym przez nadawanie przewodowe i bezprzewodowe, naziemne i satelitarne, reemisję, udostępnianie w sieci Internet, wyświetlanie i wystawianie

e. publiczne udostępnianie;

f. udostępnienie w taki sposób, aby każda osoba mogła mieć do niego dostęp w czasie i miejscu, które sama wybierze,

g. umieszczania i rozpowszechniania na materiałach firmowych Organizatora.

18. Z chwilą dokonania przez Uczestnika zgłoszenia prac konkursowych opisanego w § 4 ust. 4 powyżej, autorskie prawa majątkowe przysługujące Uczestnikowi zostają przeniesione na Organizatora w zakresie opisanym w § 4 ust. 17.

19. Organizator Konkursu jest uprawniony do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie z prac konkursowych w zakresie opisanym w § 4 ust. 17.

20. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na dokonywanie wszelkich zmian, przeróbek, adaptacji lub modyfikacji prac konkursowych oraz udziela Organizatorowi zgody na wykorzystywanie prac konkursowych zarówno w całości jak i w części.

21. Uczestnik niniejszym zobowiązuje się, że wszystkie autorskie prawa osobiste do prac konkursowych w jego imieniu wykonywać będzie wyłącznie Organizator oraz że Uczestnik nie będzie korzystał ze swoich osobistych praw autorskich do prac konkursowych wobec Organizatora lub podmiotów powiązanych z Organizatorem w zakresie, w którym wykonanie takich praw uniemożliwiłoby lub utrudniło korzystanie z prac konkursowych.

22. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich - w wyniku korzystania przez Organizatora z prac konkursowych - w zakresie ustalonym w Regulaminie, Organizator zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Uczestnika, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń. Uczestnik zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych prac konkursowych.

23. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na polach eksploatacji wymienionych powyżej oraz innych praw określonych w niniejszym § 4, nastąpiło nieodpłatnie, a Uczestnikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie z tego tytułu.

24. Uczestnik wyraża zgodę na posługiwanie się jego dobrami osobistymi (takimi jak imię, nazwisko) w celu promocji prac konkursowych oraz promocji Elektrowni Powiśle (tj. obiektu, w którym prace konkursowe zostały wykonywane).

§ 5 Nagrody

 1. W Konkursie przyznawanych jest 9 nagród. Na nagrody składają się vouchery
  o wartości: 300 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) każdy, do wykorzystania w Elektrowni Powiśle, w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty wyłonienia Laureatów (dalej „Nagroda” lub łącznie „Nagrody”).

 

2.  Wyboru Laureatów nagród w Konkursie dokona jury wybrane przez Organizatora. Jury jest organem dokonującym weryfikacji spełnienia warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz decydującym o przyznaniu Nagród. Decyzja podjęta przez Jury dotycząca wyników konkursu jest niepodważalna. Z posiedzeń Jury spisany zostanie protokół. Jury podejmuje decyzję za pomocą głosowania na zgłoszenia konkursowe, które będą przedstawiały najbardziej świąteczny nastrój Elektrowni Powiśle. „Laureatem” jest każdy z dziewięciu Uczestników wyłonionych przez Jury Organizatora, których zgłoszenia konkursowe uzyskają najwyższą liczbę punktów przyznanych według oceny Jury.

3. Laureaci wyłaniani są spośród wszystkich Uczestników, którzy udostępnią zgłoszenie konkursowe oraz  spełnią warunki określone w Regulaminie.

4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania zgłoszenia konkursowego na Instagramie, widocznego publicznie przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora.

5. W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu przed ogłoszeniem wyników, Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na rezygnację z udziału w Konkursie.

6. Po ogłoszeniu wyników przez Organizatora, Laureaci zobowiązani są przesłać Organizatorowi swoje dane niezbędne do przekazania nagrody.

7. W przypadku nieuzyskania informacji, o których mowa w § 5 ust. 8, Nagroda przepada.

8. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez Laureata zamieniane na inne nagrody bądź środki finansowe, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub osób trzecich.

§ 6 Naruszenie Regulaminu

1. Każde naruszenie Regulaminu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Jury.

2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.

3. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.

§ 7 Dane osobowe

1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), dalej: „RODO” przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w RODO.

4. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz rozpowszechnianie jego wizerunku jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w toku trwania Konkursu, zostanie on wykluczony z udziału w Konkursie.

5. Pełna klauzula informacyjna skierowana do Uczestników stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Organizator nie odpowiada za naruszanie przez Uczestników prawa autorskiego lub inne prawa osób trzecich, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre obyczaje.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub utrudniających wręczenie przez Organizatora Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

3. Materiały reklamowo - promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter informacyjny.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla nieruchomości, na której znajduje się Elektrownia Powiśle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu

Klauzula informacyjna skierowana do Uczestników Konkursu

 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH:

Informacje dla osób fizycznych dotyczące przetwarzania ich danych osobowych w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”).

Niniejsza informacja przeznaczona jest dla Uczestników Konkursu będących osobami fizycznymi.

Niniejsza informacja opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane ww. osób, jakie ww. osoby mają prawa na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z RODO niniejszym informuję, że:

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim mogę się skontaktować w tej sprawie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

EP Retail sp. z o.o. (dalej: “Administrator” lub “Spółka”).

Z Administratorem można się skontaktować pod adresem:

ul. Zajęcza 2B, 00- 351 Warszawa;

telefonicznie: (48 22) 564 50 00;

e-mail: rodo@whitestar-realestate.com

 1. Jakie Pani/Pana dane posiadamy oraz z jakich źródeł

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które zgodnie z prawem otrzymaliśmy (w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu), w szczególności:

imię i nazwisko/ adres/ inne dane kontaktowe jak np. numer telefonu, adres email, data urodzenia.

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane (cel przetwarzania i podstawa prawna)

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z RODO w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy (art. 6 (1) b) RODO

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane w celu przeprowadzenia Konkursu, którego Pan/Pani jest Uczestnikiem,

b) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 (1) f) RODO)

W razie potrzeby przetwarzamy dane wskazane powyżej, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez osobę trzecią. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji niżej wymienionych prawnie uzasadnionych interesów:

- publikacja prac konkursowych Uczestników Konkursu, zgodnie z Regulaminem Konkursu,

- wydanie Nagród Laureatom Konkursu,

- dochodzenie roszczeń lub obrona naszych praw, w tym archiwizacja danych dla celów dowodowych, w przypadkach, w których wymagane jest udowodnienie faktów,

- zarządzanie naszą działalnością i relacjami z Panią/Panem,

- udzielanie odpowiedzi na zapytania od Pani/Pana;

c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 (1) c) RODO)

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe jeżeli jest to niezbędne w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym w celu wywiązania się ze zobowiązań podatkowych i sprawozdawczych, w celu  zwalczania nadużyć finansowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, w celu spełnienia wymogów kontroli podatkowej.

Kto otrzymuje Pani/Pana dane

EP Retail sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej Tristan Capital Partners („Grupa Tristan”).

EP Retail sp. z o.o. jako Administrator, będący częścią grupy przedsiębiorstw lub instytucji powiązanych z podmiotem centralnym, może mieć prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu Państwa danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych w celu wypełnienia ciążących na nich obowiązków ustawowych jak np. środki zwalczania nadużyć finansowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, spełnienie wymogów kontroli podatkowej i obowiązków sprawozdawczych.

- Spółki z Grupy Tristan są administrowane przez White Star Real Estate sp. z o.o. należącą do grupy kapitałowej White Star Real Estate („Grupa White Star”). Pracownicy White Star Real Estate sp. z o.o. mogą  mieć dostęp do Państwa danych osobowych w celu realizacji zobowiązań umownych i ustawowych, jeśli przestrzegają obowiązku zachowania poufności i naszych udokumentowanych instrukcji zgodnie z RODO.

- Jeśli chodzi o przekazywanie danych osobowych do odbiorców spoza Grupy Tristan i/lub Grupy White Star, możemy ujawniać informacje o Pani/ Panu  tylko, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być na przykład:

• władze publiczne i instytucje, o ile istnieje ustawowy lub urzędowy obowiązek;

• podmioty świadczące usługi biurowe dla Spółki (w tym niszczenie dokumentów, usuwanie danych). Usługodawcy i pełnomocnicy zatrudnieni przez nas mogą również otrzymywać Pani/Pana dane do tych celów, w takim przypadku są zobowiązani do przetwarzania Państwa danych zgodnie z warunkami umów o powierzenie danych do przetwarzania zgodnych w wymogami RODO, w tym do zachowania Państwa danych w poufności oraz do działania wyłącznie na podstawie naszych udokumentowanych instrukcji. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do tych podmiotów  w celu wykonania Umowy z Państwem lub Państwa firmą, w szczególności podmiotów zapewniających wsparcie oraz utrzymanie usług IT, archiwizację dokumentów, kontrolowanie, niszczenie danych, inne usługi biurowe. 

 1. Czy Pani/Pana dane są przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane nie są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. „kraje trzecie”). Pani/Pana dane mogą być przekazane do krajów trzecich tylko jeżeli jest to wymagane na podstawie prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego (np. obowiązki sprawozdawcze w świetle prawa podatkowego, obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu). Przekazywanie danych do krajów trzecich odbywa się zawsze z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez prawo.  W przypadku jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem kopii tych zabezpieczeń lub informacjami o miejscu ich udostępnienia, prosimy o kontakt z Administratorem.

 1. Jak długo Pani/Pana dane będą przechowywane

Przetwarzamy i przechowujemy Pani/Pana dane tak długo jak długo jest to niezbędne dla celów wskazanych powyżej, w tym w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z przepisów prawa (w tym w szczególności w celu wymaganego prawem przechowywania dokumentacji transakcyjnej – przy czym okresy przechowywania tych dokumentów wynoszą od 2 do 10 lat).Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte jeżeli nie będą dłużej niezbędne dla tych celów. 

 1. Jakie prawa Pani/Panu przysługują

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych (poprawiania, uzupełniania, jeżeli posiadamy nieprawidłowe bądź niepełne dane);
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 •  usunięcia swoich danych osobowych;
 •  przenoszenia swoich danych osobowych, które nam dostarczyła (tj. otrzymania danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, dającym się odczytać maszynowo) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy, tak jak opisano w pkt 3 a) powyżej.
 • do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (pkt 3 c powyżej), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Realizacja wskazanych powyżej uprawnień może być ograniczona przepisami RODO.

Ma Pani/ Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

W ramach naszych relacji Pani/Pana dane, jako Klientów oraz dane osób kontaktowych są niezbędne do realizacji naszych relacji i realizacji związanych z nimi zobowiązań. Niepodanie tych danych będzie skutkowało wykluczeniem Pani/Pana z udziału w Konkursie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji

 

Sprawdź również inne posty

sprawdź zasady konkursu!

Elektrownia Powiśle

04.01.2021

sprawdź otwarte sklepy!

Elektrownia Powiśle

30.12.2020
×