Regulamin Konkursu STYLEMAN

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs zwany w dalszej części „Konkursem”.

2. Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu jest EP Retail SP Z.O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zajęczej 2B, 00-351 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000426843, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 525253429, zwana dalej „Fundatorem” lub „Organizatorem”.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7.10.2020 r. i trwa do końca dnia 18.10.2020 r. W dniu 19.10.2020 zostanie wyłoniony i ogłoszonych trzech laureatów konkursu.

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem platformy internetowej Instagram pod adresem https://www.instagram.com/elektrownia_powisle/ oraz Facebook Elektrowni Powiśle (https://www.facebook.com/elektrowniapowisle/) zwane dalej „Stroną Konkursową”. Na oficjalnej stronie internetowej elektrowniapowisle.com zostanie umieszczona notatka z regulaminem, do której przekierowanie opublikowane zostanie pod postem konkursowym.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z portalem społecznościowym Instagram.

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Udostępnienie danych niezbędnych do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na Oficjalnej Stronie Internetowej, do której link prowadzący zamieszczony jest na Stronie Konkursowej oraz w biurze Organizatora, przy ulicy Zajęczej 2B.

2. Do udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie konta użytkownika na portalu Instagram lub Facebook.

3. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz Fundatora oraz członków rodzin wymienionych osób. Dla celów niniejszego Konkursu za członków rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, małżonków krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź pozostające z pracownikami lub współpracownikami Organizatora lub Fundatora w faktycznym pożyciu.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Uczestnik Konkursu, zwany dalej „Uczestnikiem”, zobowiązany jest w trakcie trwania Konkursu do udostępnienia publicznie swojego profilu, zwanego dalej „Profilem” na Instagramie lub Facebooku.

2. Podczas Akcji konkursowej, zrealizowany zostanie jeden Konkurs

Konkurs zostanie przeprowadzony na oficjalnym profilu Elektrownia Powiśle na Instagramie oraz Facebooku w dniach 7.10.2020 - 18.10.2020 r.

3. W Konkursie do wygrania są 3 nagrody

4. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w Konkursie przez cały okres trwania Konkursu (7.10.2020 - 18.10.2020)

5. Wyniki Konkursu będą ogłoszone w poniedziałek 19.10.20 w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 7.10.2020 r.

6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania udostępnionych zgłoszeń konkursowych, widocznych publicznie do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora.

7. W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika Konkursu przed ogłoszeniem wyników Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na rezygnację z udziału w Konkursie.

§ 4 Uczestnik Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu musi być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem jednego Profilu na portalu Instagram lub Facebook.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej nazwy użytkownika na Instagramie lub Facebooku w przypadku wygranej w Konkursie na liście laureatów Konkursu, zamieszczonej na Stronie Konkursowej.

4. Uczestnik Konkursu może zostać laureatem, zwanym dalej „Laureatem” nagrody tylko raz.

5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zalogowanie się na swoje konto na Instagramie

b. zapoznanie się z Regulaminem aktualnie trwającego Konkursu zamieszczonego na oficjalnej stronie Elektrownia Powiśle, do której link prowadzący zamieszczony będzie na Stronie Konkursowej oraz zaakceptowanie Regulaminu Konkursu.

c. dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez:
Stwórz własną stylizację ze sportowymi butami! Opisz w komentarzu, dodaj zdjęcie lub przedstaw w inny kreatywny sposób swój pomysł!

d. Zgłoszenie konkursowe musi być udostępnione publicznie, na czas trwającego Konkursu oraz pozostawienie go przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników przez Organizatora.

6. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, w tym wulgarnych lub dyskryminujących, nazw prawnie chronionych innych niż nazwa Elektrownia Powiśle.

7. Organizator wyklucza z Konkursu zgłoszenia, które zostały zamieszczone po zakończeniu Konkursu mimo, że spełniają pozostałe warunki Konkursu.

8. Wyłącznie spełnienie wszystkich warunków określonych w § 4 ust. 1-7 Regulaminu stanowić będzie dokonanie poprawnego zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenia naruszające postanowienia Regulaminu nie będą uwzględniane przez jury konkursowe, zwane dalej „Jury” przy przyznawaniu nagród.

9. Uczestnicy zamieszczający zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w Regulaminie lub którzy nie zrealizują wszystkich zadań konkursowych, mogą zostać wyłączeni z udziału w Konkursie.

10. Zgłoszenia będą na bieżąco poddawane weryfikacji przez Organizatora pod kątem zgodności z Regulaminem.

11. Zgłoszenia mogą być zamieszczane na portalu Instagram oraz Facebook w ramach Konkursu od momentu ogłoszenia Konkursu w dniu 7.10.2020 r. do dnia 18.10.2020 roku.

12. Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę zgłoszeń do Konkursu, przy czym uczestnik może zostać Laureatem nagrody tylko raz.

13. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być pracą samodzielną Uczestnika (nie może stanowić opracowania cudzych utworów).

14. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do realizacji każdego z zadań konkursowych zamieszczonych na Instagramie oraz Facebooku.

15. Udostępniając Zgłoszenie na Instagramie w ramach Konkursu Uczestnik zezwala Organizatorowi oraz Fundatorowi na korzystanie z Nich oraz Jego opracowań bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu;

b. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy;

c. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów;

d. rozpowszechnianie w celach informacyjnych i marketingowych, w tym reklamowych, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym przez nadawanie przewodowe i bezprzewodowe, naziemne i satelitarne, reemisję, udostępnianie w sieci Internet, wyświetlanie i wystawianie.

16. Z chwilą wydania nagrody autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych, przysługujące Uczestnikowi zostają przeniesione na Fundatora w zakresie opisanym w art. 4 ust. 15.

17. Organizator Konkursu oraz Fundator są uprawnieni do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie z prac konkursowych w zakresie opisanym w § 4 ust. 16 Regulaminu.

§ 5 Nagrody

1. W Konkursie przyznawane są 3 nagrody, na które się składa zestaw do pielęgnacji butów francuskiej marki Famaco.

2. Wyboru Laureata nagrody w Konkursie dokona Jury.
Jury jest organem dokonującym weryfikacji spełnienia warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz decydującym o przyznaniu nagród. Decyzja podjęta przez Jury dotycząca wyników konkursu jest niepodważalna. Z posiedzeń Jury spisany zostanie protokół. Jury podejmuje decyzję za pomocą głosowania na najbardziej kreatywne zgłoszenie.

3. Laureat Nagrody Głównej wyłaniany jest spośród wszystkich Uczestników, którzy udostępnią Zgłoszenie oraz zrealizują pozostałe wytyczne zamieszczone w art. 4 ust. 1-7.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na Stronie Konkursowej, w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 7.10.2020 r. gdzie wymienione zostaną nazwy użytkowników wygranych osób, przywołując tym samym ich uwagę.

5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania zgłoszenia konkursowego na Instagramie oraz Facebooku, widocznych publicznie przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora.

6. W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu przed ogłoszeniem wyników, Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na rezygnację z udziału w Konkursie.

7. W przypadku wygranej, Zwycięzca zobowiązany jest do zaakceptowania warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przed udostępnieniem swoich danych Laureat musi przesłać oświadczenie o treści: „WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA i FUNDATORA KONKURSU W CELACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ KONKURSU ORAZ WYDANIEM NAGRÓD. OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU KONKURSU I AKCEPTUJĘ JEGO WARUNKI”.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian okresu trwania Konkursu, jego przedłużenia, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.

9. Po ogłoszeniu wyników przez Organizatora i zaakceptowaniu regulaminu przez Laureata, Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi swoje dane niezbędne do przekazania nagrody.

10. W przypadku nieuzyskania informacji, o których mowa w § 5 ust. 9, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

11. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez Laureata zamieniane na inne nagrody bądź środki finansowe, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub osób trzecich.

§ 6 Naruszenie Regulaminu

1. Każde naruszenie Regulaminu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Jury.

2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.

3. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.

§ 7 Dane osobowe

1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)., dalej: „RODO”przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w RODO.

4. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz rozpowszechnianie jego wizerunku jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w toku trwania Konkursu, zostanie on wykluczony z udziału w Konkursie.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Organizator i Fundator nie odpowiadają za zgłoszenia konkursowe Uczestników Konkursu, które naruszają prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, jak również w wypadku jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia takich naruszeń, a także wszelkie treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre obyczaje.

2. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

3. Materiały reklamowo - promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter informacyjny.

4. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

§ 9 Inne postanowienia

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Warszawa, 7.10.2020 r.

 

Sprawdź również inne posty

Zbigniew Famuła

Klasyczne Buty

28.10.2020

...pierwsze spotkanie online!

Elektrownia Powiśle

21.10.2020

Elektrownia Powiśle 07.10.2020

Elektrownia Powiśle 07.10.2020

Elektrownia Powiśle 15.09.2020

Elektrownia Powiśle 11.09.2020

Elektrownia Powiśle 08.09.2020

Elektrownia Powiśle 07.09.2020